Make your own free website on Tripod.com
Polacy w Kazachstanie 1940-1946. Zesłańcy lat wojny, Wrocław 1996 (2 wydanie - Wrocław 1997), ss.314
Wrocław 1956, Wrocław 1999, ss.191
(red.)Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947. Wybór dokumentów, Warszawa 1999, ss.470
Niepodległość i socjalizm. Tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939-1948, Warszawa 1986, ss.327
Myśl polityczna polskich komunistów w latach 1939-1944
, Wrocław 1990, ss.440.
Dylematy i poszukiwania. Studia nad polską myślą socjalistyczną 1939-1948
, Wrocław 1991, ss. 378 (wspólnie z J.Juchnowskim).
Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej
, Wrocław 1993, ss.179 (wydanie II - zmienione i rozszerzone - Wrocław 1994, ss.231)(współautorstwo wraz z G.Hryciukiem i A.Srebrakowskim oraz redakcja naukowa).
(red.) Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946. Studia, Wrocław 1997
(red.)Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, Wrocław 1996, ss.643
(red.) Wschodnie losy Polaków, Wrocław 1997
(red.) Polska - Kresy - Polacy. Studia historyczne, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1636, Historia CXVI, Wrocław 1994, (wspólnie z T.Kulak i K.Matwijowskim)
K.Kelles-Krauz, Naród i historia. Wybór pism - wstęp, wybór, opracowanie, Warszawa 1989, ss.399.
O.Albin Janocha, Pod opieką Matki Bożej, Wrocław 1993 - opracowanie i posłowie.
Z.K.Kawecka, Do Anglii przez Syberię, Wrocław 1994 - opracowanie i posłowie
I.Haw, Na szlaku praojców. Sowieckie wspomnienia z lat 1940-1942, Wrocław 1995 - opracowanie i posłowie
K.Rdułtowski, Notatki z wygnania, Wrocław 1996 - opracowanie i posłowie
H.Kierska, Kędy kazachski step... Dziennik deportowanej 1939-1946, Wrocław 1996 - opracowanie
Masowe deportacje z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1941 i losy deportowanych - uwagi o stanie badań
, [w:] Wschodnie losy Polaków, pod red. S.Ciesielskiego, Wrocław 1997,
Spory wokół koncepcji socjalistycznego humanizmu w latach 1946-1947
, "Dzieje Najnowsze" 1984, nr 2
Naród-klasa-demokracja w koncepcjach Kazimierza Kelles-Krauza
, "Przegląd Humanistyczny" 1985, nr7/8
Juliana Hochfelda synteza rewolucjonizmu i demokratyzmu
, "Studia Nauk Politycznych" 1986, nr 3
Demokracja i rewolucja. Koncepcje polityczne Adama Próchnika w latach drugiej wojny światowej
, "Przegląd Humanistyczny" 1988, nr 1-2
Idea demokracji w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1947
, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, Historia LXII, Wrocław 1988
Wizje demokracji społecznej. Rozważania o ustroju powojennego państwa polskiego w myśli politycznej socjalistów polskich 1939-1945
[w:] Polska myśl polityczna XIX i XX w., pod red. W.Wrzesińskiego, t. 7, Wrocław 1988
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1985. Analiza rozwoju liczebnego
[w:] Studia nad przeszłością i dniem dzisiejszym Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. W.Wrzesińskiego, Wrocław 1989
Koncepcje polityczne polskiej lewicy socjalistycznej w latach drugiej wojny światowej
[w:] Studia z dziejów XIX i XX wieku, pod red. W.Wrzesińskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia LXXVIII, Wrocław 1991
Koncepcje polityczne Związku Syndykalistów Polskich w latach drugiej wojny światowej
[w:] Wrocławskie studia z dziejów najnowszych, pod red. W.Wrzesińskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia XC, Wrocław 1992
Warunki socjalno-bytowe studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
[w:] Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. T.Kulak i W.Wrzesińskiego, t.II, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1408, Wrocław 1993
Działalność i poglądy polityczne Oskara Langego w latach drugiej wojny światowej
[w:] Wrocławskie studia z historii najnowszej, pod red. W.Wrzesińskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1668, Historia CXVIII, Wrocław 1995
Rosja i Czeczenia - krótka historia dramatu
, "Ethos" 1995, nr 30-31
Polska Partia Socjalistyczna a niepodległość (1944-1947)
[w:] Miedzy Wschodem a Zachodem. Studia z dziejów polskiego ruchu i myśli socjalistycznej, pod red. A.F.Grabskiego i P.Samusia, Łódź 1995
Alfred Lampe wobec problematyki zachodniej
[w:] Twórcy polskiej myśli zachodniej, pod red. W.Wrzesińskiego, Olsztyn 1996
Deportacje Polaków z Ukrainy w 1936 r.
[w:] Wrocławskie studia z historii najnowszej, t.IV, pod red. W.Wrzesińskiego, Wrocław 1997